Måleresultater fra en pillefabrik

Produktion af træpiller er ikke nødvendigvis en støvende proces - men det kan nemt være det.

Råvaren til produktion af træpiller er træsmuld. Transporten af træsmuld medfører store mængder støv, som man skal beskytte sig imod vha værnemidler. Resten af produktionen sker i lukkede systemer, som man via vedligehold skal holde tætte, så de ikke støver.

En af de store udfordringer på pillefabrikker er at adskille de støvede områder fra de rene. Overtryk og dørsluser er en del af løsningen, ligesom "støvsugerkabiner" kan være nødvendige.

På pillefabrikker er det nødvendigt at lave en støvplan, der omfatter alle funktioner og områder.

Der findes ikke nogen generel undersøgelse på pillefabrikker, men ud fra danske "eksempelmålinger" kan det siges, at støvniveauet typisk ligger over grænseværdien. Det vil sige at produktionen typisk foregår under forhold der jf. arbejdsmiljøloven er ulovlige og derfor bør ændres.

Disse eksempelmålinger er blevet foretaget hos en dansk pilleproducent. Da der ikke foreligger målinger fra andre producenter, kan det ikke afklares om støvniveauet på dette sted er højere eller lavere end normalt.

Under transporten af træsmuld støver det som førnævnt meget, men da der ikke opholder sig mennesker i hallerne, er det kun risikoen for støveksplosioner, der skal overvejes. De personer, der flytter smuld, sidder i kabinen på en gummiged. I kabinen er der målt et gennemsnit på ca. 3 mg støv pr. kubikmeter luft. I produktionshallen, hvor der ikke burde være støv, er der målt 1,4 mg støv pr kubikmeter luft. Ved personbårne målinger over en arbejdsdag er der i gennemsnit målt 6 mg støv pr kubikmeter luft. Resultaterne afhænger naturligvis af opgaverne, men det høje gennemsnit vidner om massive problemer.

Konklusionen fra måleprogrammet er, at der generelt er mere støv i luften end arbejdsmiljøloven tillader. Derfor bør der tages initiativ til støvreducerende tiltag.
Værd at vide...
Firmaer har pligt til at indrette lovlige arbejdspladser. Støv skal så vidt muligt bekæmpes.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen