Træpiller påvirker helbredet

Både private brugere og ansatte hos industrielle aktører kan blive eksponeret for luftbårent støv dannet under håndteringen af træpillerne. Støvet kan påvirke helbredet ved indånding eller ved direkte kontakt med huden. Partikler på mindre end 100 μm kan sætte sig i luftvejene og være årsag til akutte eller kroniske reaktioner og kræft. Partikler på mindre end 5-10 μm kan nå luftblærerne i lungerne og give lungesygdom.

Epidemiologiske undersøgelser viser, at håndtering af træpiller kan give helbredsproblemer. Effekten af kombineret eksponering for mange stoffer er dog ikke undersøgt, og anbefalinger med grænseværdier mangler oftest. Et eksempel på en kombineret eksponering kunne være indånding af luftbårne træpartikler forurenet med kemiske stoffer som pentaklorophenol - et træimprægneringsstof. Et andet eksempel er iltmangel i kombination med eksponering for kulilte, hvilket har været rapporteret for lufttætte opbevaringsenheder med træpiller.
Træpiller i løs vægt udgør generelt en større fare end pakkede træpiller, fordi støvkoncentrationen er en funktion af træpillestakkens overflade og volumen. For eksempel dannes store mængder støv under håndteringen af tusindvis at tons træpiller under læsningen af et fragtskib.
Træstøvpartikel
Værd at vide...
Når træpiller støver, er der ofte samtidig frigivelse af gasser som CO og phenoler.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen